Matka-Agentit
makusi mukaan maailmalle :)

Minne menetkin, kysy ensin meiltä!

Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy special villkor 

1.TILLÄMPNINGSOMRÅDE

På guidade resor och individuella semesterresor, arrangerade av Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy, tillämpas bifogade speciella villkor samt till övriga delar Allmänna Villkor för paketresor. Därtill kan det för vissa resor (t.ex. specialgrupper, kryssningar till Ladoga och Ääninen, Operafesten och dylika evenemang) vara mer bindande specialavillkor.

2. ANMÄLAN & BETALNING

Resebokningen är bindande då kunden har betalat bokningsavgiften 75-500 €/person, som skall betalas inom 7 dagar från bokningen. Bokningsavgiften bestäms utgående från resans totalpris.

Om resans pris underskrider 300 €, är bokningsavgiften 75 €.
Om resans pris är 300 €-599 €, är bokningsavgiften 150 €
Om resans pris är 600 €-1299 €, är bokningsavgiften 250 €
Om resans pris är 1300 €-1999 €, är bokningsavgiften 400 €
Om resans pris är 2000 € eller mera, är bokningsavgiften 500 €
Återstoden av resan betalas senast 40 dygn före avresan. Om det återstår mindre än 40 dygn före avresan betalas hela priset för resan omedelbart på vårt kontor eller via bank.

Om bokning av flyg förutsätter att biljetten skrivs ut tidigare betalas resan enligt villkoren för biljettutskrivning.
Om bokningen innehåller tjänster som researrangören skall betala omedelbart (t.ex formula-, fotbolls-, konsertbiljetter och dylika), skall dessa tjänster betalas enligt dessa bokningsvillkor.
Researrangören har rätt att upphäva avtalet, om kunden inte har betalat resan inom utsatt betalningstid (YME 11).

Genom att betala bokningsavgiften godkänner kunden de bestämmelser som inkluderas i Allmänna Villkor för paketresor och Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy speciella villkor samt de eventuella ändringar som ägt rum i uppgifterna i broschyren, som Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy informerar honom/henne om i samband med bekräftelsen av resan.

Expeditionsavgiften är 75 €/person.

3. PRISER

I priset ingår endast de tjänster, som är nämnda på resebekräftningen/fakturan.
Priserna gäller inte under tider för mässor.
Serviceavgiften tilläggs till resans pris enligt gällande tariff.

Researrangören har på grund av transportsättets speciella karaktär (YVE 10) rätt att på motsvarande sätt höja sina priser efter ingången av avtalet, om det i dessa av myndigheterna fastställda priser sker förhöjningar. Eventuell differens i resans pris, som beror på förändringar i valutakurser, visumanskaffningspriser, flygpriser, säkerhets- och bränsleavgifter eller av myndigheter fastställda flygskatter, prissätts 6 veckor före avresedatum.

4. BARNRABATTER

Fråga på vårt kontor.

5. FÄRDBILJETTER OCH BEKRÄFTELSE

Fakturan för resan utgör bekräftelse på de tjänster ni har bokat. Kontrollera att namn, avrese- och returdatum samt flyg- och hotelluppgifterna är korrekta i bekräftelsen. Vid eventuella oklarheter, kontakta omgående vårt kontor. OBS! Resenärens namn skall vara utskrivet i samma form (och samma ordning) som i resehandlingen (t.ex. pass).

6. NAMNÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNINGAR

Avvikande från Allmänna Villkor för paketresor (YME 4, 7) följer vi följande villkor: alla ändringar behandlas som avbeställningar och på dem tillämpas avbeställningsvillkoren nedan. Om resan har redan påbörjats kan ändringar inte företas. Resenären har rätt att avbeställa sin resa enligt följande villkor:

BALTIKUM (Estland, Lettland, Litauen)
Om resan avbeställs senast 60 dygn före avresan är avbeställningskostnaden 75 €/person.
59 dygn-31 dygn före avresan debiteras bokningsavgiften.
30 dygn-7 dygn före avresan debiteras 50 % av resans pris eller minst bokningsavgiften.
För avbeställningar som görs efter detta debiteras 95 % av resans pris.

RESTEN AV VÄRLDEN
Om resan avbeställs senast 90 dygn före resans start är avbeställningskostnaden 150 €/person.
90 dygn-65 dygn före avresan debiteras bokningsavgiften.
64 dygn-30 dygn före avresan debiteras 50 % av resans pris
För avbeställningar som görs efter detta debiteras 95 % av resans pris.

I samband med avbeställning debiteras dessutom alltid kostnaderna som förorsakats av på förhand beställda och bekräftade tilläggstjänster, t.ex. konsert- eller teaterbiljetter.

Kundens rätt att ändra på kontraktet och överföra det till en annan person: on kunden vill använda rätten att ändra och överlåta resan enlig villkoren YMR 7 villkor, debiterar vi kostnaderna som orsakas av förändringen samt expeditionsavgiften/person.
Kostnaderna betalas av båda medansvarigt.

Om biljetten redan är utskriven vid avbokningstillfället, debiteras alltid de verkliga kostnaderna, oberoende av tidpunkten.

I samband med avbeställning debiteras dessutom alltid kostnaderna som förorsakats av på förhand beställda och bekräftade tilläggstjänster, t.ex. konsert- eller teaterbiljetter.
Läkarintyg minskar inte på avbeställningskostnaderna. Resenären skall kontrollera, att han/hon har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar reseförsäkring med avbeställningsskydd. Vi rekommenderar att  resenären tar reseförsäkring genast efter att ha bokat resan.

7. HOTELL / INKVARTERING

Storleken och inredning av hotellrum kan variera. En person som reser ensam, skall boka ett enkelrum för tillaggsavgift.

8. RESGODS

I fråga om transport av resgods följer vi respektive transportbolags ikraftvarande bestämmelser.

9. RETURFLYGETS TIDTABELL

Kunden är skyldig att på destinationen i god tid före returresan kontrollera/bekräfta tidtabellen för sitt returflyg.

10. ÄNDRINGAR

Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy svarar inte för ändringar som är oberoende av researrangören och inte heller för eventuella tryckfel i broschyren. Researrangören förbehåller sig rätten att ändra uppgifterna i broschyren och avtalsvillkoren innan avtal ingås.

11. RESEFÖRSÄKRING

Vi rekommenderar tecknande av reseförsäkring redan i samband med resebokningen för fall av avbeställningskostnad och eventuellt insjuknande under resan.

12. REKLAMATIONER

Reklamationer och anmärkningar skall göras omgående till researrangörens representant eller ansvarig researrangör redan på destinationen. Ersättningskrav skall alltid framföras skriftligt till researrangören senast 2 mån efter resan.

13. RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT INSTÄLLA RESA

För att resorna och reseserierna i denna broschyr skall förverkligas krävs ett minimiantal resenärer. Med stöd av 12.1 i villkoren för paketresor har researrangören rätt att inställa en resa om minimiantalet inte har uppfyllts.

14. GARANTI

Matka-Agentit / Elämys Travel Design Oy har gett en garanti fastställd av EU direktiv (2015(2302). Garantin är utställd i Finland (Konkurrens- och Konsumentverk, register för resegaranti.
KKV’s kontaktuppgifter:

Konkurrens- och Konsumentverk
Broholmsgatan 12 A
00530 Helsingfors
tel. 029 505 3000
e-post: kirjaamo@kkv.fi