Suomen Matka-Agentit Oy

1.TILLÄMPNINGSOMRÅDE

På av Suomen Matka-Agentit Oy – Finlands Reseagenter arrangerade guidade resor och individuella semesterresor tillämpas bifogade speciella villkor samt till övriga delar Allmänna Villkor för paketresor.

2. ANMÄLAN & BETALNING

Resebokningen är bindande då kunden har betalat bokningsavgiften 75-500 €/person, som skall betalas inom 7 dagar. Bokningsavgiften bestäms utgående från resans totalpris. Om resans pris underskrider 300 €, är bokningsavgiften 75 €. Bokningsavgiften för resor under 600 € är 150 €, för resor som kostar under 1300 € är bokningsavgiften 250 €, för resor som kostar under 2000 € är bokningsavgiften 400 € och för resor som kostar över 2000 € är bokningsavgiften 500 €. Återstoden av resans pris betalas senast 40 dygn före avresan. Om det återstår mindre än 40 dygn före avresan betalas hela priset för resan omgående på vårt kontor eller via bank.
Om bokning av flyg förutsätter att biljetten skrivs ut tidigare betalas resan enligt villkoren för biljettutskrivning. Genom att betala bokningsavgiften godkänner kunden de bestämmelser som inkluderas i Allmänna Villkor för paketresor samt Suomen Matka-Agentit Oy – Finlands Reseagenters speciella villkor samt de eventuella ändringar som ägt rum i uppgifterna i broschyren, som Suomen Matka-Agentit Oy – Finlands Reseagenter informerar honom/henne om i samband med bekräftelsen av resan. Expeditionsavgiften är 75 €/person.

3. PRISER

Priserna för guidade resor grundar sig på 31.8.2017 ikraftvarande valutakurser och prislistor, priserna för individuella resor som företas med reguljärflyg grundar sig på de priser som är ikraft på bokningsdagen/biljettutskrivningsdagen. Researrangören har på grund av transportsättets speciella karaktär (YVE 10) rätt att på motsvarande sätt höja sina priser efter ingången av avtalet, om det i dessa av myndigheterna fastställda priser sker förhöjningar. Eventuell differens i resans pris som beror på förändringar i valutakurser, visumanskaffningspriser, flygpriser, säkerhets- och bränsleavgifter eller av myndigheter fastställda flygskatter prissätts 6 veckor före avresedatum. I priset ingår endast de tjänster, som nämns i bekräftelsen/fakturan. Prisen gäller inte under mässor. Serviceavgiften tilläggs till resans pris enligt gällande tariff.

4. BARNRABATTER

Fråga på vårt kontor.

5. FÄRDBILJETTER OCH BEKRÄFTELSE

Fakturan för resan utgör bekräftelse på de tjänster ni har bokat. Kontrollera att namn, avrese- och returdatum samt flyg- och hotelluppgifterna är korrekta i bekräftelsen. Vid eventuella oklarheter, kontakta omgående vårt kontor. OBS! Resenärens namn skall vara utskrivet i samma form (och samma ordning) som i resehandlingen (t.ex. pass).

6. NAMNÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNINGAR

Avvikande från Allmänna Villkor för paketresor (YVE 4, 5 ja 8 ) följer vi följande villkor: alla ändringar behandlas som avbeställningar och på dem tillämpas avbeställningsvillkoren nedan. På redan påbörjad resa kan ändringar inte företas. Resenären har rätt att avbeställa sin resa enligt följande villkor:

EUROPA
Om resan avbeställs senast 60 dygn före resans start är avbeställningskostnaden 75 €/person. För avbeställningar som görs 59 dygn-31 dygn före resans start debiteras bokningsavgiften. 30 dygn-15 dygn före resans start debiteras 30 % av resans pris eller minst bokningsavgiften. För avbeställningar som görs 14 dygn-7 dygn före resans start debiteras 50 % av resans pris. För avbeställningar som görs efter detta debiteras hela priset för resan.

DESTINATIONER UTANFÖR EUROPA
Om resan avbeställs senast 90 dygn före resans start är avbeställningskostnaden 150 €/person. För avbeställningar som görs 90 dygn-65 dygn före resans start debiteras bokningsavgiften. 64 dygn-41 dygn före resans start debiteras 30 % av resans pris eller minst bokningsavgiften. För avbeställningar som görs 40 dygn-30 dygn före resans start debiteras 50 % av resans pris och för avbeställningar efter detta debiteras hela resans pris. I samband med avbeställning debiterar vi dessutom alltid kostnader som förorsakats av på förhand beställda och bekräftade tilläggstjänster, t.ex. konsert- eller teaterbiljetter.
Avbeställningskostnad i akuta sjukdomsfall eller andra allvarliga händelser: Om resenären är tvungen att avbeställa sin resa till följd av ett oöverstigligt hinder (YVE 5) t.ex. på grund av allvarlig sjukdom eller nära anhörigs dödsfall och det fall som förhindrar avresan på ett tillförlitligt sätt har redovisats (läkarintyg), bestäms avbeställningskostnaden utgående från de faktiska kostnaderna.

7. RESGODS

I fråga om transport av resgods följer vi respektive transportbolags ikraftvarande bestämmelser.

8. RETURFLYGETS TIDTABELL

Kunden är skyldig att på destinationen i god tid före returresan kontrollera/bekräfta tidtabellen för sitt returflyg.

9. ÄNDRINGAR

Suomen Matka-Agentit Oy – Finlands Reseagenter svarar inte för av researrangören oberoende ändringar och inte heller för eventuella tryckfel i broschyren. Researrangören förbehåller sig rätten att ändra uppgifterna i broschyren och avtalsvillkoren innan avtal ingås.

10. RESEFÖRSÄKRING

Vi rekommenderar tecknande av reseförsäkring redan i samband med resebokningen för fall av avbeställningskostnad och eventuellt insjuknande under resan.

11. REKLAMATIONER

Reklamationer och anmärkningar skall då anledning framkommer omgående på destinationen göras till researrangörens representant eller ansvarig researrangör. Ersättningskrav skall alltid framföras skriftligt till researrangören senast 2 mån efter resan.

12. BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADESTÅND

Researrangörens ersättningsskyldighet för skada i anslutning till transport bestäms enligt vad som stadgas om ifrågavarande transport i sjölagen, transport i luftfartyg, i lagen om luftbefordringsavtal eller lufttransportlagen samt i konventionen om internationell järnvägstrafik. Om resan har köpts i huvudsak för annat än privat ändamål, förbehåller sig researrangören rätt att begränsa sin skadeståndsskyldighet i sak- och förmögenhetsskador avseende förlust av eventuell affärsvinst, anmärkningsvärt stort arvode eller motsvarande. Den övre gränsen för ersättning som researrangören betalar i dessa fall är 168 €. Researrangören ansvarar heller inte för motsvarande resors del för skador, som beror på lindrig vårdslöshet.

13. RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT INSTÄLLA RESA

För att resorna och reseserierna i denna broschyr skall förverkligas krävs ett minimiantal resenärer. Med stöd av 12.1 i villkoren för paketresor har researrangören rätt att inställa en resa om minimiantalet inte har uppfyllts.